www.bavifarm.com 

Ngày 14/03/2012. Ông Phạm Quang Long giám đốc sở VHTT và Du Lịch Hà Nội đã dành trọn một ngày, đi khảo sát tiềm năng du lịch nông nghiệp tại một số làng nông nghiệp truyền thống xung quanh chân núi ba vì như: Thuần Mỹ, Ba Vì, Ba Trại, và Vân Hòa... 

Sau đây là một số hình ảnh :

Thăm cây Đa nghìn năm tuổi tại thôn Rùa. 

Sinh hoạt ẩm thực đồng quê (tại Trang trại Đồng Quê Ba Vì) 

 

[sigplus] Critical error: Image gallery folder images/stories/chayanh is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.