www.bavifarm.comMt Ngày Em Làm Nông Dân

Bác Hồ vị chủ tịch kính yêu của nước ta, khi còn sống rất quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục trẻ em. Người thường nói:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”